MEN dał głos

Dzisiejszy wpis to taka niekończąca się historia – znowu będzie o obowiązujących od pierwszego stycznia nowych przepisach wprowadzających obowiązek zatrudniania dodatkowych osób w przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których uczą się dzieci niepełnosprawne.

O tej jak ważnej dla wielu osób zmianie było wiadomo od wakacji i co? Ano nic. Nastał nowy rok, rodzice coraz bardziej wkurzeni pytają w swoich szkołach, przedszkolach gdzie jest ten nauczyciel pomagający. Jaką dostają odpowiedź?:Łatwą do przewidzenia: to nie takie proste, przepisy nas ograniczają. Niektórzy powołują się na enigmatyczną niepodpisaną ustawę, inni odsyłają do poradni po zmianę orzeczenia, inni beztrosko rozkładają ręce.

W końcu nastał dzień 26 stycznia i MEN na swojej stronie internetowej zaprezentował swoje oficjalne stanowisko w tej sprawie. Nie chcę być złośliwy ale taka informacja powinna być upubliczniona jesienią ubiegłego roku, tak aby wszyscy zainteresowani zdążyli się przygotować.

Nie chcę być pesymistą, ale zanim podane na tacy informacje przetworzą samorządowi urzędnicy, będzie marzec.

Poniżej prezentuję najciekawsze fragmenty ministerialnego stanowiska, rzecz jasna z moim komentarzem i dopiskami (tekst kursywą) ;)

Zatem do kogo się udać aby wyegzekwować swoje prawa?

Decyzję w sprawie zatrudniania osób, które zapewnią wsparcie dzieciom/uczniom niepełnosprawnym podejmuje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły, albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego .

Analiza indywidualnych potrzeb dziecka/ucznia może wskazywać na zasadność zapewnienia wsparcia ze strony ww. nauczyciela czy specjalisty, którego przygotowanie w danej dziedzinie będzie mieć kluczowe znaczenie we wsparciu dziecka/ucznia w codziennym funkcjonowaniu w szkole. Natomiast w przypadku, gdy dziecko/uczeń potrzebuje wyłącznie pomocy w zakresie wykonywania czynności samoobsługowych, przemieszczania się, czy właściwego kontaktu, zasadne może być zatrudnienie np. pomocy nauczyciela. Zatrudnienie dodatkowego nauczyciela/specjalisty może być również niezbędne do zaplanowania pracy z tym dzieckiem/uczniem, realizacji zajęć rewalidacyjnych lub innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka/ucznia. Nie może być zatem utożsamiane wyłącznie z asystowaniem dziecku/uczniowi podczas zajęć.

A teraz najważniejsze:

Intencją wprowadzanych zmian było zapewnienie każdemu dziecku/uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, wsparcia dodatkowej osoby, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych danego dziecka/ucznia.

Jaki jest zakres obowiązków tego „wsparcia”?

Specjaliści i pomoc nauczyciela realizują zadania wyznaczone przez dyrektora szkoły.

Natomiast nauczyciele dodatkowo zatrudnieni:
– prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie;
– prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
– uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;
– udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

Do zadań asystenta nauczyciela należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela

Co zrobić z obecnymi orzeczeniami?

Po pierwsze nie ma konieczności wydawania przez zespół orzekający nowego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zawierającego zalecenia w tym zakresie, jeśli dziecko/uczeń już posiada aktualne orzeczenie. Dotychczas wydane orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zachowują swoją ważność na czas, na jaki zostały wydane.

Zakres wsparcia, jaki jest niezbędny dziecku/uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynika z zaleceń wskazanych w orzeczeniu (dotyczących rodzaju pomocy, jaka jest niezbędna dziecku/uczniowi, jest to wskazówka dla dyrektora, czy powinien powierzyć te zadania nauczycielowi, specjaliście czy pomocy nauczyciela) oraz z wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka/ucznia dokonanej przez zespół nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z tym dzieckiem/uczniem.

W nowych orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego zespół orzekający publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, powinien uwzględnić regulacje z 2015r. (wskazać rodzaj wsparcia potrzebny konkretnemu dziecku/uczniowi).

Więcej na stronie MEN tutaj

Podziel się