Nadciągają zmiany

Nie wiem czy już wiecie, o tym że Minister Joanna Kluzik-Rostkowska 24 lipca podpisała nowe rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
Zmiany zawarte w podpisanym kilka dni temu dokumencie uwzględniają przynajmniej część postulatów rodziców dzieci niepełnosprawnych, nauczycieli, dyrektorów szkół, przedstawicieli organów sprawujących nadzór pedagogiczny i organizacji pozarządowych.
Na swojej stronie MEN chwali się, że wprowadzono zobowiązanie do dodatkowego zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, specjalistów, asystenta (w przypadku klas I-III szkoły podstawowej), lub pomocy nauczyciela w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone.
Niestety w samej treści rozporządzenia znajduje się zapis „z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego”. Owszem urzędnicy z Ministerstwa narzekają, że mimo wysokiego finansowania z budżetu państwa, zasadniczo nie są zatrudniani nauczyciele w celu współorganizowania kształcenia naszych uczniów i stąd taka zmiana. Z danych posiadanych przez MEN wynika, że na ponad 7 tys. takich jednostek, w 92% z nich nie wykazano żadnego etatu ww. nauczyciela.
Może się mylę, ale ten „dodatkowy” zapis pozostawia pole do pewnej swobody interpretacji przepisów. Przecież w większości znanych przeze mnie przypadków w orzeczeniach brak zapisu o nauczycielu wspomagającym, czy asystencie. Poradnie robią co mogą aby wykręcić się od takich „mocnych” zapisów . Mnie pani z ppp próbowała wmówić, że gdyby coś takiego wpisała musiała by się liczyć z zapisami prokuratorskimi ;)
Julka owszem posiada „dziwny” dopisek, że wymaga stałego wsparcia osoby dorosłej, ale czy to wystarczy? Któż to wie …
Z innych ważnych zapisów warto wspomnieć, że określono jakie zajęcia rewalidacyjne powinny być w szczególności uwzględnione w indywidulanych programach edukacyjno-terapeutycznych opracowywanych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami. W przypadku „naszych” dzieci (autyzm czy ZA) są to zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne.
Uelastyczniono również „limity” w oddziałach integracyjnych wprowadzając rzecz jasna za zgodą organu prowadzącego możliwość zmniejszenia liczby dzieci (przedszkola) lub (szkoły) w stosunku do liczby określonej obecnie w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.
Tych zmian jest o wiele więcej. Zmiany w mniejszym lub większym stopniu dotyczą każdego kto posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Większość przepisów wchodzi w życie już 1 września, wyjątkiem jest wyjątkiem przepisów regulujących kwestie związane z obowiązkiem zatrudnienia dodatkowej osoby w oddziałach integracyjnych. Ta zmiana wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Podziel się