Wyprawka szkolna – co i jak

Na wstępie warto zaznaczyć, że rządowy program „Wyprawka szkolna 2014″ nie obejmuje uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej. A wszystko dlatego, że pierwszaki dostaną darmowy podręcznik, a także dotację na zakup podręcznika do nauki języka obcego i materiałów szkolnych. Wyprawka zatem dotyczy uczniów klas: drugiej, trzeciej i szóstej szkoły podstawowej oraz trzeciej szkół ponadgimnazjalnych.

W roku szkolnym 2014/1015 z dofinansowania do zakupu podręczników będą mogli skorzystać uczniowie:
• słabowidzący,
• niesłyszący,
• słabosłyszący,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.
Oczywiście posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Sytuacja materialna rodzin uczniów niepełnosprawnych wciąż nie jest warunkiem przyznania dofinansowania. Otrzymają dodatkowe środki niezależnie od dochodów. Chodzi tu o uczniów z określonymi dysfunkcjami zdrowotnymi. W tym roku do otrzymania podręczników w 2014 r. uprawnione są nowe grupy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, warto więc dokładniej zainteresować wspomnianym programem.

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Materiały edukacyjne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są to, w szczególności, książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów.

Równocześnie uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający do klasy I szkoły podstawowej mają prawo do otrzymania pomocy w formie pełnego dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych, w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.
Pod uwagę brany jest dochód netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniosek jest składany, a w sytuacji, gdy dochód ten jest utracony – również z miesiąca składania wniosku.

Kwoty dofinansowania są zróżnicowane i zależą od klasy, typu szkoły czy stopnia upośledzenia ucznia. Wahają się od 175 do 770 zł.  Szczegółowe kwoty dofinansowania zestawiłem w poniższej tabelce.

Szkoły Podstawowe

Uczniowie klas II lub III szkoły podstawowej (kryterium dochodowe)

Do kwoty 225,00 zł

Uczniowie klas VI szkoły podstawowej (kryterium dochodowe)

Do kwoty 325,00 zł

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znaczącym klasy I szkoły podstawowej niekorzystających z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Do kwoty 175,00 zł

Uczniowie klas II i  III szkoły podstawowej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust 3 ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra

Słabowidzący

Do kwoty 225,00 zł

Niesłyszący

Słabosłyszący

Z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją

Z autyzmem w tym z zespołem Aspergera

Z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

Uczniowie klas II –VI szkoły podstawowej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust 3 ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty, którzy nie korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra

Z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Do kwoty 225,00 zł

Z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Uczniowie klas II lub III szkoły podstawowej, którzy korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych użytku szkolnego przez ministra

Niesłyszących

Do kwoty 770,00 zł

Z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

Uczniowie klas II –VI szkoły podstawowej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust 3 ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty, którzy korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra

Z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Do kwoty 770,00 zł

Z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust 3 ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra

Słabowidzący

Do kwoty 325,00 zł

Niesłyszący

Słabosłyszący

Z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją

Z autyzmem w tym z zespołem Aspergera

Z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

Uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust 3 ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra

Niesłyszący

Do kwoty 770,00 zł

Z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

 

Gimnazjum

Uczniowie szkoły gimnazjalnej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust 3 ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra

Z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Do kwoty 225,00 zł

Z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Uczniowie szkoły gimnazjalnej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust 3 ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra

Z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Do kwoty 770,00 zł

Z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Uczniowie gimnazjum posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust 3 ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra

Słabowidzący

Do kwoty 350,00 zł

Niesłyszący

Słabosłyszący

Z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją

Z autyzmem w tym z zespołem Aspergera

Z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

Uczniowie gimnazjum posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust 3 ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra

Niesłyszący

Do kwoty 607,00 zł

Z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

 

Szkoły Ponadgimnazjalne

Uczniowie klas III zasadniczej szkoły zawodowej

III zasadnicza

szkoła zawodowa

Do kwoty 390,00 zł

Uczniowie realizujący kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust 3 ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty

Słabowidzący

Do kwoty 390,00 zł

Niesłyszący

Słabosłyszący

Z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją

Z autyzmem w tym z zespołem Aspergera

Z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

Uczniowie klas III liceum ogólnokształcącego

III LO

Do kwoty 445,00 zł

Uczniowie klas III technikum

III T

Do kwoty 445,00 zł

Uczniowie realizujący kształcenie w liceum ogólnokształcącym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust 3 ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty

Słabowidzący

Do kwoty 445,00 zł

Niesłyszący

Słabosłyszący

Z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją

Z autyzmem w tym z zespołem Aspergera

Z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

Uczniowie realizujący kształcenie w technikum posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust 3 ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty

Słabowidzący

Do kwoty 445,00 zł

Niesłyszący

Słabosłyszący

Z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją

Z autyzmem w tym z zespołem Aspergera

Z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

Aby ubiegać się o pomoc na zakup podręczników – Wyprawkę szkolną – należy złożyć do dyrektora szkoły w terminie przez niego ustalonym roku wraz z kompletem dokumentów potwierdzających wysokość dochodów oraz sytuację rodziny ucznia.

Wniosek może złożyć rodzic, prawny opiekun, rodzic zastępczy, nauczyciel (za zgodą przedstawiciela ustawowego ucznia lub jego rodziców zastępczych), pracownik socjalny (za zgodą przedstawiciela ustawowego ucznia lub jego rodziców zastępczych), oraz inna osoba (za zgodą przedstawiciela ustawowego ucznia lub jego rodziców zastępczych).
Po otrzymaniu pozytywnej decyzji Dyrektora Szkoły i okazaniu dowodu zakupu podręczników (faktury VAT wystawionej imiennie na ucznia, rodzica, rachunku, paragonu lub oświadczenia o zakupie podręczników), rodzice uczniów otrzymają zwrot kosztów ich zakupu.

Podziel się
  • http://pietruszka.blox.pl/html mama_pietruszki

    Warto się dowiedzieć, czy w danym mieście nie ma jakiegoś oficjalnego formularza wniosku o refundację. Na przykład w Warszawie jest i w szkole nie przyjęli mi wniosku napisanego samodzielnie.