Tylko co z tego

Zapewne wielu dyrektorów nie wie, a może inaczej – pewnie wie tylko woli o tym nie pamiętać ale przepisy oświatowe mówią jednoznacznie – obowiązkiem szkoły jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizacji zaleceń zawartych w tym orzeczeniu.
Dyrektor szkoły organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną w tym zakresie może a nawet powinien współpracować z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, rodzicami uczniów, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami, a nawet organizacjami pozarządowymi. To Dyrektor odpowiada za ich realizację i w porozumieniu z organem prowadzącym, podejmuje decyzje m.in. dotyczące zatrudnienia nauczycieli i specjalistów wykonujących zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a więc psychologów, pedagogów, logopedów odpowiednio do rozpoznanych wcześniej potrzeb w tym zakresie.

Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej jest jednoznaczne – niezapewnienie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole stanowi rażące naruszenie przepisów prawa. Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pracy szkoły organ sprawujący nadzór pedagogiczny może wydawać organowi prowadzącemu placówkę odpowiednie zalecenia. W przypadku szkoły, która prowadzi swoją działalność z naruszeniem przepisów ustawy, organ sprawujący nadzór pedagogiczny może polecić, w drodze decyzji, usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie.

W przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania w szkole organ sprawujący nadzór pedagogiczny poleca dyrektorowi szkoły opracowanie, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania. Wdrożenie programu następuje w terminach określonych w harmonogramie, zaakceptowanych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Co więcej taki program musi uwzględnić uwagi i wnioski zgłoszone przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Jeżeli leniwy dyrektor szkoły nie usunie w wyznaczonym terminie uchybień, nie opracuje lub nie wdroży w określonych w harmonogramie terminach opracowanego programu poprawy lub nie uwzględni w nim zgłoszonych uwag czy wniosków, organ sprawujący nadzór pedagogiczny występuje do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły lub placówki z końcem albo w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Taki wniosek czy się to komuś podoba czy nie jest wiążący dla organu prowadzącego szkołę czy inną placówkę.

W przypadku szkoły której nie prowadzi jednostka samorządu terytorialnego, niewykonanie wspomnianych czynności może stanowić podstawę cofnięcia, w drodze decyzji, zezwolenia na założenie tej szkoły. Cofnięcie zezwolenia na założenie szkoły oznacza tylko jedno – postawienie jej w stan likwidacji.

Więcej o tej sprawie…

Podziel się