Terapeuta SUO

Ostatnio postanowiłem sprawdzić jakie kwalifikacje powinien posiadać terapeuta świadczący specjalistyczne usługi opiekuńcze. Na wielu stronach internetowych Ośrodków Pomocy Społecznej widnieje informacja, że kwestię tą reguluje rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dziennik Ustaw Nr 189 poz. 1598 późniejszymi zmianami). Nie wszyscy informują gdzie zawarto późniejsze zmiany. Aktualną wersję rozporządzenia bez trudu można znaleźć w internetowym systemie aktów prawnych.
Dla wielu osób najważniejsze są owe późniejsze zmiany i są one zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dziennik Ustaw Nr 134 poz. 943). Owa zmiana ułatwia bowiem znacząco nabycie niezbędnych uprawnień by móc pracować jako terapeuta.

Ale po kolei.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu:
– pracownika socjalnego,
– psychologa,
– pedagoga,
– logopedy,
– terapeuty zajęciowego,
– pielęgniarki,
– asystenta osoby niepełnosprawnej,
– opiekunki środowiskowej,
– specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej,
– fizjoterapeuty,
– innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi (a więc pracujące np. z autystami) muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
– szpitalu psychiatrycznym,
– jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
– placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
– ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
– zakładzie rehabilitacji,
– innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dodatkowo osoby świadczące usługi min. dla osób z autyzmem muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
– umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
– kształtowania nawyków celowej aktywności,
– prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Należy wspomnieć, że w uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których wspomniałem wcześniej i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi takie usługi i posiadającymi wymagane kwalifikacje.

Wpis ten w całości Julka dedykuje Pani Benedykcie ;)

Podziel się