Odroczenie obowiązku szkolnego

Od kilku dni zastanawiamy się nad dalszą edukacją Julki. Wiadomo przecież iż to ze chodzi do przedszkola nie będzie trwało wiecznie. W przypadku Julki nie będzie potrzeby odraczania obowiązku szkolnego – przynajmniej wiele dziś na to wskazuje. Ale gdyby niestety zaszła taka konieczność Julka będzie musiała rozpocząć kolejny etapu edukacji już w wieku 8 lat.
Precyzują to poniżej opisane przepisy prawne:
Zgodnie z art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458), od 1 września 2012 r. dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będą mogły być objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci będzie mógł być zatem odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
Jednocześnie z art. 11 powyższej ustawy wynika, że dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego na podstawie przepisów art. 14 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym przed powyższą zmianą, zachowują to prawo do końca okresu na jaki zostało udzielone.
Powyższe regulacje wskazują zatem jednoznacznie, że do 31 sierpnia 2012 r. obowiązek szkolny dzieci niepełnosprawnych może być odraczany do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Dzieci, wobec których podjęto taką decyzję mogą być objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

Podziel się